איזו נעל חולצים תחילה – בכל השנה ובערב יום כיפור

באופן כללי, כשאדם חולץ נעליו, איזו נעל יחלוץ קודם? והאם נכון הדבר, שבחליצת נעליים בערב יום כיפור שונה הדין מכל השנה מבחינה זו?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

כשאדם חולץ את נעליו, איזו נעל יחלוץ קודם?

והאם נכון הדבר, שבחליצת נעליים בערב יום כיפור שונה הדין מכל השנה מבחינה זו?

התשובה בקצרה:

בכל השנה, יש לחלוץ את נעל שמאל תחילה. ובערב יום כיפור כשחולץ נעליו לקראת יום כיפור (שאסור ללכת בנעליים), יש נוהגים לחלוץ ימין תחילה ויש נוהגים לחלוץ שמאל תחילה, ולכל מנהג יש תימוכין בהלכה.

התשובה ביתר הרחבה:

בכל השנה, חולצים את שמאל תחילה (שו”ע, סימן ב סעיף ה- “כשחולץ נעליו, חולץ של שמאל תחילה”). והטעם הוא משום כבוד הימין – שזהו כבודה, שחולצים את שמאל תחילה (משנה ברורה ס”ק ח)[1]

ב”לוח ארץ ישראל” מובא חידושו של הרב קוק, שכל זה בסתם חליצה, אך בחליצת מצווה, דהיינו, בחליצת נעליים של ערב יום כיפור (דהיינו, כשאדם בא לחלוץ נעליו לקראת יום כיפור משום איסור נעילת הסנדל), וכן בחליצת הכהנים את נעליהם לקראת עלייה לדוכן, יש לחלוץ את ימין תחילה; שכן מאחר שהחליצה עצמה היא פעולת מצווה, אזי חשיבות הימין היא להתחיל את קיום המצווה ממנה[2].

וכך גם נפסק בספר אשי ישראל – הלכות תפילה, פרק א סעיף י: “כהן החולץ נעליו לפני נשיאת כפים, וכן כשחולצים את הנעליים בערב יום הכיפורים, מכיוון שזו חליצה של מצווה, חולץ קודם את נעלו הימנית”.

אך יש טוענים, שאין הדבר נכון, כי החליצה עצמה אינה מצווה (כלומר, יש איסור בנעילה, ומשום כך חולץ, אך החליצה אינה מצווה), ועל כן גם כאן אין לשנות מכל חליצה רגילה. וכך כותב הפסקי תשובות, חלק א סימן ב, אות ז: “ויש הכותבים שבמקום שמצווה לחלוץ המנעלים, ראוי לחלוץ של ימין תחילה שזאת כבוד המצווה, כגון כהנים לפני עלייתם לדוכן, ובערב יום הכיפורים. ויש חולקים בהחלט על קביעה זו, דהא אין המצווה חליצת נעליים, אלא המצוה להיות בלא נעליים, ואין כאן אפילו הכשר מצוה”. ומסיים הפסקי תשובות: “ואכן, לא נתפשט המנהג לחלוץ של ימין תחילה” (מפנה לשו”ת שבט הקהתי, חלק ו סעיף א).

וישנה גם דעת ביניים, שהיא דעת גרש”ז אויערבך (מובאת בהליכות שלמה, תפילה, פרק ב סעיף כא, ובמקומות נוספים), הסוברת כך: במקום שעניינה של החליצה הוא עינוי וצער (כמו ביום כיפור), אין זה כבודה של הימין לחולצה תחילה, ולכן חולץ שמאל תחילה כרגיל. אך במקום שאין זה כך, אלא החליצה היא לצורך מעלה מסוימת, כגון שחולץ נעליו בערב שבת כדי לנקותן לכבוד שבת או להחליפן בנעליים אחרות (והוא הדין כהן לקראת עלייתו לדוכן) אזי יש לחלוץ של ימין תחילה.

ולסיכום: בכל השנה כולה, חולצים שמאל תחילה; ובערב יום כיפור ובכמה מצבים דומים שנדונו כאן, לכל מנהג יש על מה שיסמוך.

 

[1] ועניין זה של כבוד הימין מבואר יותר במשנה ברורה בס”ק ה, שמאחר שמצאנו שהתורה החשיבה והקדימה את צד ימין בדברים שונים, כך גם עלינו לנהוג באורחותינו.

[2] ויש שרצו לומר שלפי זה הוא הדין גם בחליצת תשעה באב, אך למעשה הרב קוק עצמו כותב במפורש בשו”ת אורח משפט, הלכות נשיאת כפים סימן כה, שדבריו אמורים רק ביוה”כ ונשיאת כפים, ואילו בתשעה באב, מאחר שהחליצה נובעת מצער ואבילות, אין זה כבוד הימין לחולצה תחילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!