1

ספר “בשר על גבי גחלים”?

שאלה:

תוספות במסכת יבמות דף לד ע”ב מפנים לספר “בשר על גבי גחלים”. מהו ספר זה? מי הוא מחברו? האם הוא מובא בראשונים נוספים, ומדוע נקרא כך?

תשובה

בתשובה להנ”ל, ראיתי לנכון להעלות כאן תשובה מפורטת בעניין זה מאת הרה”ג ישראל שניאור שליט”א, אשר נשאל בעניין ומשיב על כך כדרכו בבקיאות מופלאה: